Avocat din Constanța

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE SILITĂ. EXCEPȚIA PRESCRIPȚIEI DREPTULUI DE A OBȚINE EXECUTAREA SILITĂ

Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita trebuie invocata de catre partea in favoarea careia a curs termenul de prescriptie.

Dupa demararea executarii silite impotriva sa, debitorul are posibilitatea de a formula contestatie impotriva formelor de executare, sau chiar impotriva executarii silite insesi. Exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita vizeaza contestarea dreptului la executare, respectiv a executarii silite insăsi.

Aceasta exceptie este una de fond si va trebui solutionata de instanta cu prioritate, inainte de orice alta aparare de fond. Admiterea exceptiei are ca efect anularea executarii silite.

In cazul in care momentul la care s-a nascut dreptul de a cere executarea silita este anterior intrarii in vigoare a noului cod civil, anume sub impriul Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, dispozitiile legale incidente in cauza sunt cele prevazute de art. 6 din Decret, potrivit caruia „Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executoriu se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani” si de art. 7 din acelasi Decret, conform caruia „Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita”.

Odata cu intrarea in vigoare a noului cod civil, dispozitiile Decretului nr. 167/1958 sunt abrogate, astfel ca regimul juridic al prescrptiei dreptului de a obtine executarea silita este reglementat exclusiv de codul de procedura civila care se completeaza cu dispozitiile codului civil privitoare la prescriptia extinctiva. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 706 Cod proc. civ., “(1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

Din punct de vedere procesual, admiterea exceptiei prescriptiei duce la solutia de admitere a contestatiei la executare.

Spre exemplu, intr-o cauza inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta in care debitorul a invocat exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita, instanta a dispus urmatoarea solutie:  Admite contestaţia la executare formulată de către contestator xxx şi pe intimat xxxx. Dispune anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 1406/G/2019 al BEJ xxxx, constatând prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită. În temeiul art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă, obligă contestatorul la plata către B.E.J. xxx a sumei de 20 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a Dosarului de executare silită nr. 1406/G/2019. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru achitate în cuantum de 940 lei, aferentă contestaţiei la executare, achitată cu Chitanţa Serie/Nr. 60428/2019 0387121 din data de 15.07.2019, ulterior rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanta sub sanctiunea anulării. Pronuntată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 02.10.2019. 

Next Post

Leave A Comment

Call Now